Bài 5: Thực hành tổng hợp


A. Hoạt động thực hành - Bài 5: Thực hành tổng hợp

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 5 trang 51, 52, 53 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em tự nhận xét mức độ thành thạo . . .


B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Thực hành tổng hợp

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 51, 52, 53 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Để biểu diễn các phân số như 3/4, 1/3, . . .


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung