Bài 5. Thao tác với bảng tính


Câu 1 trang 40 SGK Tin học 7

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?


Câu 2 trang 40 SGK Tin học 7

Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột.


Câu 3 trang 40 SGK Tin học 7

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến