Bài 5: Khai báo biến


Lý thuyết: Khai báo biến trang 22 SGK Tin học 11

Trong Pascal, mọi biến trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu của nó (có ngôn ngữ gọi đó là định nghĩa biến). Khai báo biến để cấp phát bộ nhớ cho biến và mỗi biến chỉ được khai báo một lần trong chương trình.


Bài học tiếp theo

Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
Bài tập và thực hành 1

Bài học bổ sung