Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


Câu 1 trang 47 SGK GDCD lớp 11

Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán?


Câu 2 trang 47 SGK GDCD lớp 11

Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


Câu 3 trang 47 SGK GDCD lớp 11

Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầu


Câu 4 trang 47 SGK GDCD lớp 11

Khi là người bán hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:


Câu 5 trang 48 SGK GDCD lớp 11

Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:


Câu 6 trang 48 SGK GDCD lớp 11

Em hãy lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.


Câu 7 trang 48 SGK GDCD lớp 11

Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra như thế nào?


Bài học tiếp theo

Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Bài học bổ sung