Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán


Câu 1 trang 29 SGK Tin học 7

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có ý nghĩ gì?


Câu 2 trang 29 SGK Tin học 7

Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? Chỉ ra chỗ sai.


Câu 3 trang 29 SGK Tin học 7

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung