Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay


Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5
Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.


Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?


Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5
Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa