Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính


Câu 1 trang 16 SGK Tin học 7

Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?


Câu 2 trang 16 SGK Tin học 7

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì?


Câu 3 trang 16 SGK Tin học 7

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chon một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó ?


Câu 4 trang 16 SGK Tin học 7

Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính.


Câu 5 trang 16 SGK Tin học 7

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu dạng nào không, nếu sai khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác ?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung