Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường


Câu 1 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.


Câu 2 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.


Câu 3 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người.


Câu 4 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?


Câu 5 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.


Bài học tiếp theo

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh
Bài 15. Chính sách đối ngoại

Bài học bổ sung