Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu


Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán


Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm


Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao


Bài học tiếp theo

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài học bổ sung