Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 14 Tháng tám, 2019

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì? Đặc điểm như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của Tìm Đáp Án để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Khái niệm về cổ phần ưu đãi biểu quyết

  • 1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?
  • 2. Đặc điểm của cổ đông nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết
  • 3. Nghĩa vụ khi nắm cổ phần ữu đãi biểu quyết
  • 4. Khi nào nên nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết

1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là một trong những loại cổ phần ưu đãi của công ty cổ phần, theo đó cổ đông nắm cổ phần này có quyền biểu quyết nhiều hơn so với các cổ đông nắm cổ phần phổ thông khác. Khái niệm cổ phần ưu đãi biểu quyết được quy định tại khoản 1 điều 16 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:”1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định“.

2. Đặc điểm của cổ đông nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết

Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết

Có quyền của cổ đông phổ thông nhưng không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi đó cho người khác

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết

Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

Khác với cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại (không được tham gia đại hội đồng cổ đông) cổ đông nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền tham gia và biểu quyết cao hơn so với cổ đông phổ thông

3. Nghĩa vụ khi nắm cổ phần ữu đãi biểu quyết

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (Điểm c khoản 1 điều 110 luật doanh nghiệp 2014). Đối với trường hợp nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết thì quyền điều hành sẽ lớn hơn so với cổ đông thông thường nhưng trách nhiệm lại nhỏ hơn (tương đương với phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp) do vậy để tránh quyền lợi này của cổ đông nắm giữ cổ phần việc ưu đãi biểu quyết chỉ có giá trị trong vòng 3 năm đầu từ khi công ty được cấp đăng ký kinh doanh.

4. Khi nào nên nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết

Trong một số trường hợp khi các cổ đông góp vốn mà để thành lập công ty cổ phần mà chưa thực sự tin tưởng đối phương có thể lựa chọn loại cổ phần ưu đãi biểu quyết, với số vốn góp nhỏ nhưng quyền quyết định hoặc biểu quyết sẽ lớn (quyền lực trong công ty lớn) để xem xét các thức điều hành của đại hội đồng cổ đông và ban quản lý công ty. Trong trường hợp cảm thấy không phù hợp có thể có mức trách nhiệm thấp nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hỏi đáp thắc mắc trong mục tài liệu nhé.

14 Tháng tám, 2019

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!