Báo cáo kết quả nêu gương của Chi bộ cơ sở

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 01 Tháng sáu, 2020
Tải về Bản in

Báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác

Tìm Đáp Án mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá thực hiện đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng, năm trong bài viết này. Báo cáo được lập tại chi bộ.

Bản đánh giá thực hiện đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Mẫu: Báo cáo kết quả đánh giá nêu gương 6 tháng, năm của Chi bộ cơ sở

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

CHI BỘ ............................................................

*

Số -BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

……………, ngày … tháng … năm 201....

BÁO CÁO

tổng hợp kết quả đánh giá thực hiện đăng ký

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6 tháng (năm)

____

TS Đảng viên

Số ĐV đã đánh giá

Kết quả đánh giá

Trong đó, người đứng đầu cấp ủy

Số ĐV chưa đánh giá

(lý do)

T

H

X

S

N

V

T

H

T

N

V

H

T

N

V

K

H

T

N

V

Tổng số

T

H

X

S

N

V

T

H

T

N

V

H

T

N

V

K

H

T

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (báo cáo),

- Lưu Chi bộ.

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

 

01 Tháng sáu, 2020

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm