Giáo dục công dân

Giải bài tập GDCD lớp 7 đầy đủ lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật giúp để học tốt môn GDCD 7

Bài 1: Sống giản dị


Bài 2: Trung thực


Bài 3: Tự trọng


Bài 4: Đạo đức và kỷ luật


Bài 5: Yêu thương con người


Bài 6: Tôn sư trọng đạo


Bài 7: Đoàn kết, tương trợ


Bài 8: Khoan dung


Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa


Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ


Bài 11: Tự tin


Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch


Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam


Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa


Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo


Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)