Kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo Bác năm 2022

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 15 Tháng hai, 2022

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dưới đây là chi tiết Kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo Bác năm 2022. Dưới đây là đầy đủ các nội dung cho các bạn cùng the dõi.

1. Kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo Bác

Về mục đích yêu cầu

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp nối các chuyên đề trước, cụ thể hóa chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức đảng, cấp ủy đảng mà trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về nội dung học tập và thực hiện

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng, các Quy định về nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm, chú trọng thực hiện các nội dung trên đối với cán bộ, đảng viên - nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

2. Các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Phát huy tính sáng tạo các mô hình và thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” .

3. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dựa vào nội dung chuyên đề, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, liên hệ bản thân để xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, gắn triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2022 với thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; kết hợp với các phong trào thi đua vào đầu năm và tổng kết cuối năm.

2. Về tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề năm 2022

1. Tổ chức học tập, thảo luận nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị

Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan. Xác định nội dung học tập và làm theo từng tháng, từng quý sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; lựa chọn các vấn đề còn hạn chế của tập thể, cá nhân để thảo luận và tìm giải pháp thực hiện tốt hơn thời gian tới. Các nội dung cần tập trung thực hiện:

- Quý I/2022: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Liên hệ công tác cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công gắn với các Quy định về nêu gương và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Quý II/2022: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Liên hệ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng; rèn luyện bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Quý III/2022: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Liên hệ việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Quý IV/2022: tổ chức cơ sở đảng đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề 2022; việc đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên kiểm điểm trước tập thể chi bộ về kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân. Chú trọng kết hợp thực hiện nội dung học tập và làm theo với kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

3. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

SỞ GTVT .........

.......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......, ngày …. tháng… năm ....

BẢN ĐĂNG KÝ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm ....

-----

Họ và tên: ...................................................................

Sinh ngày: ...........................................................

Đơn vị công tác: ..............................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..........................

Sau khi nghiên cứu Chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bản thân đăng ký học tập và làm theo Bác với một số nội dung như sau:

1. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Nghiêm túc học tập quán triệt chuyên đề.

- Học tập thường xuyên thông qua các cuộc họp chi bộ, tổ, chi hội, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

- Nhận thức và những điều tâm đắc của bản thân.

2. Nội dung đăng ký làm theo (gợi ý một số nội dung cơ bản)

- Ý thức tự lực, tự cường

+ Có ý chí tự lực cánh sinh, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;

+ Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”;

+ Nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với Nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”;

+ Tích cực tham gia các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động.

- Khát vọng

+ Là cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng vừa chuyên vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ, của cơ quan đề ra;

+ Có khát vọng vươn lên, tinh thần cầu tiến, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu đẹp;

+ Không vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

- Trách nhiệm nêu gương

+ Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác như: Chấp hành nghiêm chủ trương chủ Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống;

+ Thực hiện bổn phận, trách nhiệm đối với Nhân dân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với Nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”;

+ Tự giác rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính trong công tác cũng như trong đời sống.

+ Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

* Chú ý: Cá nhân chọn một vài nội dung gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao để đăng ký làm theo Bác, trong đó chọn một vài vấn đề còn hạn chế hay khát vọng (không đăng ký một cách chung chung).

3. Biện pháp phấn đấu thực hiện nhiệm vụ

Cá nhân đưa ra cách làm theo Bác một cách thiết thực bằng những hành động cụ thể, mang lại hiệu quả so với trước (viết ngắn gọn, không nói lý thuyết, không nói chung chung).

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

15 Tháng hai, 2022

Xem thêm

Tài liệu mới nhất